Algemene Voorwaarden

ONS KASTEEL, HET KASTEELHUIS, HET KOETSHUIS, BINNENHOF, DE ORANJERIE

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN GROEPSACCOMMODATIES OP AMELAND VAN DE FAMILIE VAN SCHAIJK-KETELAARS

Deze Algemene Verhuurvoorwaarden Groepsaccommodaties (hierna de “Algemene Voorwaarden”) worden gebruikt door de heer en mevrouw Van Schaijk-Ketelaars,  woonachtig aan de Tiemen Boelensweg 9, 9164 KP Buren Ameland (hierna gezamenlijk en in enkelvoud aan te duidden als “de Ondernemer”), K.V.K. nummer 01053769,  in het kader van de bedrijfsmatige verhuur van de vakantieverblijven en/of Groepsaccommodaties op Ameland en welke thans individueel en/of gezamenlijk tijdelijk worden verhuurd aan groepen en individuen voor recreatieve doeleinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn (met expliciete uitsluiting van andere voorwaarden die eventueel door de andere Contractanten worden gehanteerd) van toepassing op alle gebruiks- en verhuurovereenkomsten die betrekking hebben op de genoemde vakantieverblijven en groepsaccommodaties en die zijn aangegaan met de Ondernemer.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Groepsaccommodatie/vakantieverblijf:
Het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens welke door de Ondernemer op Ameland worden uitgebaat, waaronder, doch niet uitsluitend de gebouwen welk worden aangeduid met de namen:, De Oranjerie (22 personen), De Oranjerie (6 personen), De Oranjerie (16 personen), Ons Kasteel, Het Kasteelhuis, het Koetshuis en Binnenhof, inclusief alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde zaken;

Contractant:
Diegene die namens een Groep de overeenkomst afsluit, ook wel aangeduid als “Recreant” of “Huurder”;

Groep:
Het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de Groepsaccommodatie te verblijven;

Groepsleden:
Degenen die onderdeel uitmaken van de Groep;

Overeengekomen Prijs:
De schriftelijk overeengekomen vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie (hierna ook wel aangeduid als: “Prijs” of “Huurprijs”);

Kosten:
Alle kosten voor de Ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

Informatie:
Schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de Groepsaccommodatie, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

Annulering:
De schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over Groepsaccommodatie, dient ook vakantieverblijf worden gelezen.

ARTIKEL 2 – INHOUD OVEREENKOMST

 1. De Ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke Groep ter beschikking de overeengekomen Groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs (hierna de “Huurovereenkomst” of “Overeenkomst”).
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn.
 3. Indien een Groep een telefonische, schriftelijke of online boeking (c.q. reservering) heeft gedaan zal de Huurovereenkomst tot stand komen op het moment dat de Ondernemer (of een door haar bevoegde gevolmachtigde) een elektronische dan wel schriftelijke bevestiging van de boeking en de Overeenkomst heeft verzonden. Deze boekingsbevestiging c.q. reserveringsbevestiging geldt tevens als factuur voor de Huurovereenkomst. Deze dient de Contractant na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen schriftelijk te worden medegedeeld aan de Ondernemer. Indien binnen 2 dagen na ontvangst van de bevestiging c.q. Overeenkomst (tevens factuur) geen schriftelijke onjuistheden zijn vermeld wordt de Overeenkomst als inhoudelijk correct en de factuur als juist aangemerkt.
 4. De Contractant/Groep kan kosteloos annuleren binnen 24 uur na ontvangst van de door de Ondernemer verzonden bevestiging; dit kan echter alleen bij boekingen die zien op een periode die minimaal nog twee weken is verwijderd van de geboekte aankomstdag. Annuleren is na het verstrijken van deze 24 uur is niet meer mogelijk.
 5. De Ondernemer is niet verantwoordelijk en /of aansprakelijk voor foto’s, folders, prijzen en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. De Ondernemer is enkel verantwoordelijk voor de informatie ( voor zover afkomstig van hemzelf) welke is vermeld op de eigen website.
 6. De Contractant heeft de verplichting de Overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de Groepsleden de Overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven. De Contractant is degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door meerdere personen zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De Contractant is gehouden de Ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met Groepsleden te overhandigen.
 7. Het tijdstip waarop de Groep het vakantieverblijf kan betrekken en later weer dient te verlaten wordt bepaald door de Ondernemer. Als algemene richtlijn wordt gesteld: aankomst na 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de Overeenkomst, heeft de Contractant/Groep geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.
 8. Indien het gestelde in de Overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden met voorrang. Dit laat onverlet, dat de Contractant en de Ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.

ARTIKEL 3 – DUUR EN AFLOOP VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

ARTIKEL 4 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

 1. De Prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Ondernemer zijn vastgesteld. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Indien na vaststelling van de Overeengekomen Prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de Ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de Groepsaccommodatie of de Contractant en/of de Groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de Contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de Overeenkomst.


ARTIKEL 5 – BETALING

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen. De betaling zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel betreft 50% van de totale Overeengekomen Prijs, welke betaling uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van de bevestiging moet zijn te ontvangen op de bankrekening van de Ondernemer welke op de bevestiging/factuur staat vermeld. Het restant van de Overeengekomen Prijs dient uiterlijk acht weken voor de overeengekomen aankomstdatum betaald te zijn. Bij reservering binnen acht weken voor aanvang van de reis moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan. Afwijkende betalingsregels ingeval van korte termijn boekingen worden tijdens het boeken meegedeeld.
 2. Indien de Contractant, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is deze zonder noodzaak van een schriftelijke sommatie door de Ondernemer van rechtswege in verzuim. De Ondernemer heeft dan de keus om:
  1. de Contractant schriftelijk of per e-mail op het verzuim te wijzen en deze een laatste kans te bieden om het verzuim alsnog te herstellen en wel door binnen twee dagen alsnog het verschuldigde bedrag volledig te voldoen; indien betaling ook dan uitblijft, kan de Contractant geen aanspraak maken op betrekking van het vakantieverblijf en blijft de Ondernemer recht blijft houden op volledige betaling van de Overeengekomen Prijs.
  2. de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, in welk geval de Ondernemer recht blijft houden op volledige betaling van de Overeengekomen Prijs.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de Groepsleden de toegang tot de Groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de Ondernemer in redelijkheid gemaakte incassokosten (met een minimum van € 45,40) en buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de Contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht, te verhogen met één procent per maand gedurende de periode waarin de Contractant in gebreke blijft.

ARTIKEL 6 – ANNULERING EN WIJZIGING

 1. Nadat de Huurovereenkomst is bevestigd en de 24 uur voor annulering is van de Overeenkomst is verstreken is annulering door Huurder niet meer mogelijk.
 2. Indien de Contractant namens de Groep laat weten dat hij de Huurovereenkomst wil wijzigen dan heeft de Ondernemer de discretionaire bevoegdheid hier al of niet mee in te stemmen. Indien de Ondernemer bereid is de huurovereenkomst overeenkomstig het wijzigingsverzoek na te passen dan zal hij de volgende kosten in rekening mogen brengen:
  1. de aan het verzoek gebonden administratiekosten van € 75,00 per boeking;
  2. eventuele, door de bij de uitvoering van de boeking betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten;
  3. Aanpassingen in schoonmaakkosten, toeristenbelasting, borg, linnen, overige kosten.
 3. De Ondernemer heeft het recht de Overeenkomst op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Ondernemer aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

ARTIKEL 7 – GEBRUIK DOOR DERDEN

 1. Elke Groepsaccommodatie mag slechts worden gebruikt door het aantal personen dat in de Overeenkomst is overeengekomen en waarvan de namen met de Ondernemer zijn gedeeld. Gebruik door derden van de Groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de Ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


ARTIKEL 8 – VOORTIJDIG VERTREK VAN DE CONTRACTANT

De Contractant is de volledige Prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

 

ARTIKEL 9 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMER EN ONTRUIMING BIJ EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN/OF ONRECHTMATIGE DAAD

 1. De Ondernemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de Contractant en/of de Groepsleden de verplichtingen uit de Overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Ondernemer niet kan worden gevergd, dat de Overeenkomst wordt voortgezet;
  2. Indien de Contractant en/of de Groepsleden ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de Ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de Contractant en/of de Groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven;
  3. Indien de Contractant en/of de Groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het Groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
 1. Indien de Ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de Contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Na opzegging dient de Contractant ervoor te zorgen dat de Groepsaccommodatie is ontruimd en de Groep dan wel de betreffende Groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 3. Ontruiming geeft de Contractant geen recht op restitutie op enig deel van de Overeengekomen Prijs.


ARTIKEL 10 – WET- EN REGELGEVING

De Contractant en de Groepsleden zijn verplicht alle in de Groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De Contractant en de Groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

ARTIKEL 11 – ONDERHOUD EN AANLEG

De Ondernemer is verplicht de Groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. De Groep is verplicht de Groepsaccommodatie en het terrein rondom de Groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst in dezelfde staat te houden. Het is de contractant en de Groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de Groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een ofwel een maximum van € 5.000,- (vijf duizend euro) per gebeurtenis. De Ondernemer zal zich hiervoor verzekeren. Wanneer de Ondernemer op grond van dit artikel aansprakelijk is voor de door de Huurder of Groep geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dit kader uitkeert.
 2. De Ondernemer is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte-, of gevolgschade en/of schade waarvoor aanspraak (door Huurder en/of Groep) op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering; de Contractant zal de Ondernemer vrijwaren van en voor een eventuele regresrecht welke zijn verzekeraar op de Ondernemer zou kunnen uitoefenen. De Contractuele aansprakelijkheid van de Ondernemer jegens de Groep/Contractant zal te allen tijde gelimiteerd zijn tot en nimmer meer bedragen dan de Overeengekomen Prijs voor het gecontracteerde verblijf.
 3. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een ernstige en verwijtbare tekortkoming die de Ondernemer is toe te rekenen.
 4. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, pandemieën zoals COVID 19. Het risico van de bereikbaarheid van het eiland Ameland en de aldaar gesitueerde Groepsaccommodaties berust volledig bij de Contractant. Eventuele reisrestricties kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen; dergelijke beperkingen blijven voor rekening en risico van de Groep en de Contractant/Recreant en (i) gelden niet als overmacht aan de zijde van de Contractant en Groep en (ii) zijn geen reden om in te stemmen met een wijziging, (iii) bieden geen grond voor ontbinding, opschorting of opzegging en (iv) geven geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of de Overeengekomen Prijs.
 5. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en/of nalatigheid aan de zijde de Ondernemer.
 6. Indien de gehuurde Groepsaccommodatie buiten de schuld van de Ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de Ondernemer en de Contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. De Contractant heeft in dat geval recht op een restitutie van hetgeen hij op dat moment reeds heeft betaald maar kan hier voor het overige geen schadevergoeding voor eisen. Het niet kunnen gebruiken van de Groepsaccommodatie moet in dit geval te maken hebben met een gebrek in de fysieke toestand van de Groepsaccommodatie. Het onbereikbaar zijn van het eiland Ameland, storing in de veerdiensten, beperkende wettelijke of andere regelgeving die gebruik van groepsaccommodaties op Ameland bezwaarlijk of (al of niet tijdelijk) onmogelijk maken geven geen grond voor opzegging of restitutie door of aan Contractant en Groep.
 7. De Contractant is jegens de Ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de Groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de Groepsleden kan worden toegerekend. In verband met brandveiligheid is het niet toegestaan om in het gebouw accu’s of batterijen op te laden.

ARTIKEL 13 – RECHT EN FORUMKEUZE

Op al de Overeenkomsten zal uitsluitend Nederlands Recht van toepassing zijn. Alle geschillen zullen in eerste instantie moeten worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden.